Restauració ambiental

Projectes de millora i rehabilitació d’entorns naturals i peri-urbans que han sofert algun tipus de pertorbació, ja sigui natural o bé antròpica.
Les actuacions que es proposen estan encaminades a restablir i/o millorar les condicions ambientals d’aquests entorns,amb l’objectiu d’incrementar la seva biodiversitat, i al mateix temps, potenciar els seus valors paisatgístics i culturals.
També poden incloure actuacions que permetin un ús públic sostenible dels mateixos, quan aquest es considera adient.

Direcció de les obres de recuperació dels sistemes naturals dels rius Ondara i Cercavins

El mes de juliol de 2018 vam iniciar els treballs de Direcció de les obres corresponents al “Projecte de recuperació dels sistemes naturals de l’àmbit fluvial dels rius Ondara i Cercavins (TTMM de Granyanella, Tàrrega i Verdú). Mesures correctores i compensatòries del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Declaració d’Impacte Ambiental, 2010”, en el marc de l’encàrrec fet per part d’Infraestructures.Cat a Iplan Gestión Integral, SL.

Es tracta d’un projecte de restauració fluvial promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i per Infraestructures.Cat, i que s’emmarca en les mesures compensatòries del Projecte de regadiu i concentració parcel·lària del Segarra – Garrigues. El Projecte fou redactat a l’abril de 2017 per l’empresa EGAM (Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental, SL.). Les obres han estat executades per la UTE formada per les empreses Arico Forest, SL., Drim, Medio Ambiente, SL i Fundació Viver de Bell-lloc.

L’àmbit de les actuacions comprèn el tram mig del riu Ondara, en una longitud de 12,17 km, i 3,3 km de longitud del riu Cercavins. Es tracta de dos cursos fluvials pertanyents a la conca del riu Segre, i que es troben en el límit amb l’espai del PEIN “Granyena”, inclòs a la Xarxa Natura 2000.

(más…)

Presentació del projecte “El Violí” al congrés EPCN8

El passat 24/05/2018 vam assistir al 8è Congrés European Pond Conservation Network Workshop (EPCN8: Xarxa Europea per a la Conservació de Llacunes), que enguany es va celebrar al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, per presentar els resultats de l’execució i el seguiment del Projecte de recreació de llacunes costaneres a la finca El Violí, propera a la llacuna de l’Alfacada, al Delta de l’Ebre (vegeu comunicació sencera al següent enllaç:EPCN8_El Violí_Blog)

 

Les actuacions desenvolupades s’emmarquen en el Projecte Delta Lagoon (LIFE 96/NAT/ES/00520), cofinançat per la Unió Europea, el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya (a través de l’IRTA, l’INCASÒL, el Parc Natural del Delta de l’Ebre i Forestal Catalana) i la Fundació Catalunya La Pedrera.

La segla, juntament amb l’equip Massó-Rimblas, hem estat els redactors del projecte executiu i la Direcció d’obra, per encàrrec de l’INCASÒL.

L’objectiu principal del projecte és la conversió d’uns antics arrossars en hàbitats de llacunes costaneres (HIC 1150*), vegetació de sòls salins del litoral (HIC 1310*, HIC 1410,HIC 1420, HIC1430, etc.) i boscos de ribera (HIC 92A0 i 92D0), mitjançant la remodelació topogràfica del terreny i l’aportació d’aigua. Les principals actuacions desenvolupades han consistit en l’excavació del terreny per a configurar dues noves llacunes – de 8 ha de superfície total-, l’execució de les infraestructures de regulació hidràulica i la creació d’una explanada que acollirà un bosc de ribera. També s’han creat diversos itineraris i equipaments per a l’ús públic de l’espai. El nou sistema de llacunes s’alimenta d’una captació principal d’aigua procedent del riu Migjorn, i d’una connexió secundària al canal de l’Alfacada. Un sistema de comportes permet regular l’entrada i els nivells d’aigua a l’interior del sistema, d’acord amb els objectius de gestió de la biodiversitat que es plantegin en cada moment.

Les obres es van executar entre els mesos d’agost i desembre de 2015 (amb una segona fase a la tardor de 2016). En conjunt, s’han recuperat 64 ha de llacunes i altres hàbitats propis de les zones costaneres.

Entre els anys 2016 i 2018, l’IRTA ha dut a terme el seguiment de la qualitat de les aigües superficials; els valors enregistrats es troben dins dels rangs habituals en aigües costaneres, amb una elevada variabilitat estacional en els nivells d’aigua, oxigen dissolt i TOC.

Des de la segla hem fet el seguiment de la implantació de la vegetació. Els nous gradients de disponibilitat hídrica han permès crear les condicions necessàries per al desenvolupament dels principals hàbitats objectiu (HIC 1150*, HIC1310* i HIC1410) així com de d’altres comunitats vegetals pròpies de sòls salins i lleugerament nitròfils. La major part d’aquestes formacions, tanmateix, es troben en un estadi inicial de maduresa, i la seva evolució dependrà de la gestió que es faci de l’espai.

 

Manteniment de les obres del Projecte de recreació de llacunes costaneres al Delta de l’Ebre

El Projecte de recreació de llacunes costaneres a la finca del Violí (“Projecte corresponent a les actuacions C4 i C5 a realitzar a l’àmbit de l’Alfacada dins del Projecte LIFE 09/NAT/ES/000520, a l’actuació El Violí, al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja. Text Refós”) preveu diverses actuacions de manteniment, amb l’objectiu d’afavorir la implantació de la vegetació i corregir possibles deficiències en el seu desenvolupament. Així, en el marc del Contracte de Direcció de les obres que tenim amb l’INCASòL, i durant tot l’any 2016, estem duent a terme el control de les actuacions següents:

  • Regs de manteniment de les unitats arbòries i arbustives plantades a la zona del bosc de ribera i entorns dels miradors: 800 àlbers (Populus alba), 300 salzes (Salix alba), 120 pollancres (Populus nigra), 50 freixes (Fraxinus angustifolia), 320 tamarius (Tamarix africana i Tamarix canariensis) i 160 unitats arbustives de sosar (Atriplex halimus i Artemisia gallica).
  • Eixarcolats (desherbats i refeta d’escocells) en els arbres i arbusts plantats, i sega de males herbes en els marges de camins, bosc de ribera i zona d’aparcament.
  • Tractament fitosanitari preventiu de l’eruga del pollancre (Paranthrene tabaniformis), mitjançant la col·locació de paranys amb feromones

img-20160721-wa0023IMG-20160609-WA0016 (más…)

Projecte del Parc Fluvial de l’Anoia

A finals del mes de gener de 2016 vam fer entrega del “Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia” a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena. L’equip redactor del Projecte ha estat dirigit per na Esther Ferrer Pont i en Pere Massó Suaz. Per part de la MICOD, ha estat supervisat pels equips tècnics dels Ajuntaments de Jorba, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Òdena i Castellolí.

IMG_7728_CMB

Riu Anoia. Meandre del Molí del Boix

El projecte s’ha estructurat en 3 àmbits: riu Anoia, riera d’Òdena i riera de Güells.

Les actuacions proposades al riu Anoia es preveu que es pugui desenvolupar en el marc del Projecte de Vies Blaves, endegat per part l’Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona, i en el qual es volen recuperar més de 300 km de camins fluvials al llarg del riu Llobregat i de les rieres Anoia i Cardener. El nostre Projecte, doncs, constituirà la Fase 1 de la Via Blava del riu Anoia.

Les actuacions que es proposen en els 3 àmbits esmentats són les següents: (más…)

Fase final de les obres del Projecte de recreació de llacunes costaneres al Delta de l’Ebre

A finals del mes d’octubre del 2015 es van completar els treballs d’excavació de les dues noves llacunes, les quals ocupen una superfície total d’unes 8,2 ha, i disposen de 3 petites illes centrals. La terra procedent de l’excavació s’ha aprofitat per a la configuració d’una plataforma de terres paral·lel al riu Migjorn, en la qual es recuperarà un bosc de ribera, així com d’unes motes de protecció en el perímetre de la finca, l’objectiu de les quals és evitar l’afecció a les parcel·les agrícoles adjacents.

IMG_9397IMG_9371

IMG_9168IMG_9187 (más…)

Direcció de les obres del projecte de recreació de llacunes al Delta de l’Ebre

El 22 de juliol hem signat l’acta de replanteig de les obres del “Projecte corresponent a les actuacions C4 i C5 a realitzar a l’àmbit de l’Alfacada dins del Projecte LIFE 09/NAT/ES/000520, a l’actuació El Violí, al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja. Text Refós”.

En aquest acte han estat presents el Sr. Lluís Bilurbina Albafull, en representació de l’INCASÒL, la Sra. Esther Ferrer i Pont, com a Directora de les Obres, el Sr. Julio-Ramón Franch Noche, com a Coordinador de Seguretat i Salut, i el Sr. Jordi Caballer i Estrada, en representació de l’empresa CONTREGISA-A3K SERVEIS I OBRES S.L., adjudicatària de les obres. La Direcció Mediambiental recau en l’empresa Limonium, SL.

(más…)

Projecte del Parc Fluvial de l’Anoia

Aquest mes de juliol hem iniciat els treballs de camp i d’aixecament topogràfic per a la redacció del “Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia”, el qual constitueix un encàrrec que ens fa la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), formada pels Ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí (Anoia).

IMG_8538L’Equip redactor del Projecte està format per Esther Ferrer i Pere Massó, de l’equip Massó/Rimblas/Ferrer, i compta amb la col·laboració de l’equip ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL.

L’àmbit del Projecte comprèn el tram del riu Anoia que s’estén entre Jorba i la Pobla de Claramunt, a més del tram de la riera d’Òdena des del nucli urbà fins a la confluència amb l’Anoia, i el camí que seguei el torrent de Güells, fins el Castell de Castellolí. (más…)

Projecte de recreació de llacunes costaneres al Delta de l’Ebre

El Febrer de 2015 hem presentat a l’Institut Català del Sòl (INCASOL) el “Projecte corresponent a les actuacions C4 i C5 a realitzar a l’àmbit de l’Alfacada dins del Projecte LIFE 09/NAT/ES/000520, a l’actuació El Violí, al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja. Text Refós”. El Projecte proposa la conversió d’uns antics arrossars de la finca denominada “El Violí” (d’unes 63,7 ha de superfície) en hàbitats de llacunes costaneres i en bosc de ribera, així com en l’adequació d’itineraris i equipaments mediambientals per potenciar l’ús públic de l’espai. Les actuacions contribuiran a incrementar la superfície d’hàbitats d’interès en el conjunt del Delta de l’Ebre i a millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’entorn. (más…)