Espais costaners

Presentació del projecte “El Violí” al congrés EPCN8

El passat 24/05/2018 vam assistir al 8è Congrés European Pond Conservation Network Workshop (EPCN8: Xarxa Europea per a la Conservació de Llacunes), que enguany es va celebrar al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, per presentar els resultats de l’execució i el seguiment del Projecte de recreació de llacunes costaneres a la finca El Violí, propera a la llacuna de l’Alfacada, al Delta de l’Ebre (vegeu comunicació sencera al següent enllaç:EPCN8_El Violí_Blog)

 

Les actuacions desenvolupades s’emmarquen en el Projecte Delta Lagoon (LIFE 96/NAT/ES/00520), cofinançat per la Unió Europea, el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya (a través de l’IRTA, l’INCASÒL, el Parc Natural del Delta de l’Ebre i Forestal Catalana) i la Fundació Catalunya La Pedrera.

La segla, juntament amb l’equip Massó-Rimblas, hem estat els redactors del projecte executiu i la Direcció d’obra, per encàrrec de l’INCASÒL.

L’objectiu principal del projecte és la conversió d’uns antics arrossars en hàbitats de llacunes costaneres (HIC 1150*), vegetació de sòls salins del litoral (HIC 1310*, HIC 1410,HIC 1420, HIC1430, etc.) i boscos de ribera (HIC 92A0 i 92D0), mitjançant la remodelació topogràfica del terreny i l’aportació d’aigua. Les principals actuacions desenvolupades han consistit en l’excavació del terreny per a configurar dues noves llacunes – de 8 ha de superfície total-, l’execució de les infraestructures de regulació hidràulica i la creació d’una explanada que acollirà un bosc de ribera. També s’han creat diversos itineraris i equipaments per a l’ús públic de l’espai. El nou sistema de llacunes s’alimenta d’una captació principal d’aigua procedent del riu Migjorn, i d’una connexió secundària al canal de l’Alfacada. Un sistema de comportes permet regular l’entrada i els nivells d’aigua a l’interior del sistema, d’acord amb els objectius de gestió de la biodiversitat que es plantegin en cada moment.

Les obres es van executar entre els mesos d’agost i desembre de 2015 (amb una segona fase a la tardor de 2016). En conjunt, s’han recuperat 64 ha de llacunes i altres hàbitats propis de les zones costaneres.

Entre els anys 2016 i 2018, l’IRTA ha dut a terme el seguiment de la qualitat de les aigües superficials; els valors enregistrats es troben dins dels rangs habituals en aigües costaneres, amb una elevada variabilitat estacional en els nivells d’aigua, oxigen dissolt i TOC.

Des de la segla hem fet el seguiment de la implantació de la vegetació. Els nous gradients de disponibilitat hídrica han permès crear les condicions necessàries per al desenvolupament dels principals hàbitats objectiu (HIC 1150*, HIC1310* i HIC1410) així com de d’altres comunitats vegetals pròpies de sòls salins i lleugerament nitròfils. La major part d’aquestes formacions, tanmateix, es troben en un estadi inicial de maduresa, i la seva evolució dependrà de la gestió que es faci de l’espai.

 

Manteniment de les obres del Projecte de recreació de llacunes costaneres al Delta de l’Ebre

El Projecte de recreació de llacunes costaneres a la finca del Violí (“Projecte corresponent a les actuacions C4 i C5 a realitzar a l’àmbit de l’Alfacada dins del Projecte LIFE 09/NAT/ES/000520, a l’actuació El Violí, al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja. Text Refós”) preveu diverses actuacions de manteniment, amb l’objectiu d’afavorir la implantació de la vegetació i corregir possibles deficiències en el seu desenvolupament. Així, en el marc del Contracte de Direcció de les obres que tenim amb l’INCASòL, i durant tot l’any 2016, estem duent a terme el control de les actuacions següents:

  • Regs de manteniment de les unitats arbòries i arbustives plantades a la zona del bosc de ribera i entorns dels miradors: 800 àlbers (Populus alba), 300 salzes (Salix alba), 120 pollancres (Populus nigra), 50 freixes (Fraxinus angustifolia), 320 tamarius (Tamarix africana i Tamarix canariensis) i 160 unitats arbustives de sosar (Atriplex halimus i Artemisia gallica).
  • Eixarcolats (desherbats i refeta d’escocells) en els arbres i arbusts plantats, i sega de males herbes en els marges de camins, bosc de ribera i zona d’aparcament.
  • Tractament fitosanitari preventiu de l’eruga del pollancre (Paranthrene tabaniformis), mitjançant la col·locació de paranys amb feromones

img-20160721-wa0023IMG-20160609-WA0016 (más…)

Direcció de les obres del projecte de recreació de llacunes al Delta de l’Ebre

El 22 de juliol hem signat l’acta de replanteig de les obres del “Projecte corresponent a les actuacions C4 i C5 a realitzar a l’àmbit de l’Alfacada dins del Projecte LIFE 09/NAT/ES/000520, a l’actuació El Violí, al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja. Text Refós”.

En aquest acte han estat presents el Sr. Lluís Bilurbina Albafull, en representació de l’INCASÒL, la Sra. Esther Ferrer i Pont, com a Directora de les Obres, el Sr. Julio-Ramón Franch Noche, com a Coordinador de Seguretat i Salut, i el Sr. Jordi Caballer i Estrada, en representació de l’empresa CONTREGISA-A3K SERVEIS I OBRES S.L., adjudicatària de les obres. La Direcció Mediambiental recau en l’empresa Limonium, SL.

(más…)