Avaluació ambiental estratègica

L’avaluació ambiental estratègica (AAE) és un procés que té per objecte preveure, avaluar i, en la mesura del possible, evitar o minimitzar els efectes significatius sobre el medi ambient com a conseqüència de la implementació d’un Pla o programa, tot garantint la consideració del valors i criteris ambientals des de les primeres fases de formulació del mateix, i fins a la seva implementació. En l’actualitat, es desenvolupa d’acord amb la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, d’àmbit estatal, norma que substitueix la Ley 9/2006, de 28 d’abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progamas en el medio ambiente, així com la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes de Catalunya.

La nostra experiència es centra en l’AAE de plans urbanístics, principalment Plans d’ordenació urbanística municipal (POUM’s) i Plans especials per al desenvolupament d’infraestructures i/o serveis d’interès general o estratègic. Entre els treballs desenvolupats en els darrers 3 anys destaquen els següents:

– Avaluació ambiental estratègica del “Pla especial urbanístic autònom (PEUA) per al desenvolupament del Parc Fluvial a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells”, per a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), amb l’equip de Massó-Rimblas-La Segla. L’objectiu d’aquest Pla és ordenar urbanísticament l’àmbit necessari per tal de definir les actuacions per a la creació d’una xarxa de camins peatonals propers a les rieres d’Òdena, Castellolí i Güells, un un àmbit discontinu d’unes 21,2 ha. 2017.

– Avaluació ambiental estratègica del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), en col·laboració amb Interlands, Ciutat i territori. 2013-2014.

– Informe de Sostenibilitat Ambiental i Memòria Ambiental de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità (PGM) per a la construcció dels dipòsits de regulació de la xarxa metropolitana de subministrament d’aigua potable i la corresponent estació de bombament, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. En col·laboració amb Interlands, Ciutat i territori. 2013-2014.