Direcció de les obres de recuperació dels sistemes naturals dels rius Ondara i Cercavins

El mes de juliol de 2018 vam iniciar els treballs de Direcció de les obres corresponents al “Projecte de recuperació dels sistemes naturals de l’àmbit fluvial dels rius Ondara i Cercavins (TTMM de Granyanella, Tàrrega i Verdú). Mesures correctores i compensatòries del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Declaració d’Impacte Ambiental, 2010”, en el marc de l’encàrrec fet per part d’Infraestructures.Cat a Iplan Gestión Integral, SL.

Es tracta d’un projecte de restauració fluvial promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i per Infraestructures.Cat, i que s’emmarca en les mesures compensatòries del Projecte de regadiu i concentració parcel·lària del Segarra – Garrigues. El Projecte fou redactat a l’abril de 2017 per l’empresa EGAM (Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental, SL.). Les obres han estat executades per la UTE formada per les empreses Arico Forest, SL., Drim, Medio Ambiente, SL i Fundació Viver de Bell-lloc.

L’àmbit de les actuacions comprèn el tram mig del riu Ondara, en una longitud de 12,17 km, i 3,3 km de longitud del riu Cercavins. Es tracta de dos cursos fluvials pertanyents a la conca del riu Segre, i que es troben en el límit amb l’espai del PEIN “Granyena”, inclòs a la Xarxa Natura 2000.

Els objectius del projecte són recuperar els hàbitats de ribera associats a ambdós cursos fluvials, incrementar la riquesa i la qualitat paisatgística dels trams esmentats, i alhora millorar la seva capacitat de drenatge. Les principals actuacions desenvolupades han estat les següents:

  • Eliminació de la vegetació al·lòctona invasora (principalment, la canya americana), i esbrossades i neteja de la llera i de marges fluvials.
  • Remodelació de la secció hidràulica en trams localitzats en els quals s’han produït estrenyiments (per acumulació de sediments o per ocupació indeguda) i arranjament dels talussos.
  • Revegetació dels marges fluvials en els àmbits d’actuació, mitjançant plantació d’espècies arbòries i arbustives, hidrosembres i ús de tècniques de bioenginyeria.

Entre els mesos de juliol i octubre de 2018 es van dur a terme les actuacions d’eliminació de canya americana, esbrossades i neteges de la llera i dels marges. La canya americana (Arundo donax) és una espècie exòtica invasora, que ha anat colonitzant bona part dels marges dels nostres rius, desplaçant la vegetació autòctona de ribera. El projecte proposa l’eliminació de grans rodals de canya americana que es troben ocupant els marges d’ambdós rius, i la plantació, en el seu lloc, de vegetació de ribera autòctona. Els treballs d’erradicació han consistit en la sega de la part aèria i l’extracció del rizoma, mitjançant excavació, fins a una fondària de 50 cm. Les restes de fulles i rizomes, un cop assecades i triturades sense capacitat vegetativa), s’han retornat al terreny, aportant mulch i matèria orgànica. En altres indrets s’ha dut a terme una esbrossada del canyís o xisca (Phragmites australis), com a actuació prèvia a la remodelació de la secció del riu.

En conjunt, s’han tractat uns 31.000 m2 de superfície de canyars i uns 10.800 m2 de superfícies amb xisca. Totes les superfícies en les que s’han dut a terme actuacions d’esbrossada han estat posteriorment reperfilades i preparades per a la seva restauració posterior.

En paral·lel s’han dut a terme els treballs d’excavació i reperfilat de marges fluvials en trams localitzats, en llocs on s’han produït l’acumulació de sediments, o bé allà on les activitats han comportat la ocupació del Domini Públic Hidràulic (DPH) o de la zona de policia.

Les tasques de revegetació s’han executat entre els mesos de gener i març d’enguany, i han consistit en la plantació d’unitats arbòries i arbustives, i l’ús de diverses tècniques de bioenginyeria, com ara l’estabilització de talussos amb estaques i feixines vives, obtingudes a partir de material vegetal viu.

S’han plantat unes 820 unitats d’arbres i gairebé 8.000 arbustos d’espècies pròpies de les comunitats de ribera de la zona, com ara l’àlber (Populus alba), el freixe (Fraxinus angustifolia), l’om (Ulmus minor), el pollancre (Populus nigra), el lledoner (Celtis australis), el saulic (Salix purpurea), la sarga (Salix elaeagnos), el roser silvestre (Rosa canina), el saüc (Sambucs nigra) i el sanguinyol (Cornus sanguinea). També s’han plantat algunes unitats de figuera (Ficus carica) i magraner (Punica granatum).

La revegetació dels marges de ribera mitjançant s’ha completat amb la col·locació d’estaques llenyoses i de feixines vives, preparades a partir de material viu d’espècies d’arbres i arbustos de ribera. Concretament, s’han inserit al voltant de 4.000 estaques vives de salze blanc (Salix alba), saulic (Salix purpurea), sarga (Salix ealeagnos), gatell (Salix atrocinerea) i tamariu gàl·lic (Tamarix canariensis), a una densitat de 0,35 ut/m2, i s’han col·locat uns 755 metres lineals de feixines, obtingudes del brancatge de les mateixes espècies, clavades a la base del talús fluvial. Ambdues tècniques tenen per objecte garantir l’estabilització de la part inferior del talús, i potenciar el desenvolupament d’una vegetació adaptada a les avingudes del riu. Les actuacions de revegetació s’han completat amb la hidrosembra de tots els talussos amb una mescla d’espècies herbàcies, en una superfície total d’uns 41.800m2.

Com a principals mesures per a la protecció i potenciació de la fauna s’ha dut a terme el condicionament d’un tram d’uns 200 m lineals del riu Ondara per a potenciar la presencia d’ictiofauna (la madrilla roja –Achondrostoma arcasii – i la bavosa de riu – Salaria fluviatilis-), ambdues espècies observades durant la prospecció faunística prèvia, feta per en Rafel Rocaspana. També es preveu la col·locació de 12 caixes-niu per afavorir a rat-penats, xots i ocells insectívors.

Finalment, s’ha dut a terme la consolidació de la Via Verda de Tàrrega, – amb un ús estrictament peatonal – entre el nucli urbà i les peixeres de Les Planes i del Pedregal, i es preveuen col·locar 2 faristols informatius sobre els valors ambientals i culturals de l’entorn.

Les obres han suposat una inversió total de 470.172,00€ (IVA inclòs), i està previst que finalitzin el maig de 2019. Durant els mesos d’estiu es duran a terme tasques de manteniment de les plantacions i de les hidrosembres.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *