Col·laboració en el Projecte Mas Ravetllat

El gener d’enguany vam iniciar una col·laboració amb la UTE Mas Ravetllat Carrer Llibertat en els treballs de redacció del “Projecte d’arranjament de l’àmbit del Mas Ravetllat al barri del Guinardó”, promogut per l’Ajuntament de Barcelona a través de BIMSA (Barcelona d’Infraestructures Municipals). L’equip redactor del projecte està format per PLANAS ESQUIUS SEGATTI SCP i INGENIEROS ASOCIADOS SA, i compta també amb la col·laboració de n’Albert Bestard (Abpaisatgistes).

L’àmbit del Projecte comprèn els antics jardins del Mas Ravetllat (també coneguts com Jardins del Dr. Pla i Armengol), un àmbit de 3,67 ha situat al barri del Guinardó de Barcelona, a la confluència del carrer de Cartagena i l’Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat.

Un dels objectius principals del projecte – a banda d’obrir al públic un espai d’alt valor social – és conservar i millorar els espais i elements de valor ambiental i paisatgístic de la parcel·la, i alhora recrear altres ambients semi-naturals, per tal que puguin acollir una major diversitat de poblaments florístics i faunístics. El disseny de les propostes s’ha basat en l’Avantprojecte elaborat per l’equip JornetLlopPastor, arquitectes l’any 2015, així com en les directrius definides per la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Els treballs de col·laboració han consistit en l’assessorament a l’equip redactor en tots aquells aspectes relacionats amb la gestió de la biodiversitat, la connectivitat biològica urbana i la sostenibilitat ambiental. Aquests treballs han inclòs:

  • La diagnosi de l’àmbit del Projecte, que inclou l’anàlisi dels condicionants del terreny, i la diagnosi del poblament vegetal i dels poblaments faunístics existents i potencials.
  • La definició de criteris estructurals, funcionals i de disseny dels diferents hàbitats i ambients que es pretenen recrear en l’àmbit del nou parc, i de característiques constructives generals.
  • L’elaboració de la Memòria Ambiental del projecte, d’acord amb el “Manual Bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als Projectes d’obres de l’Ajuntament de Barcelona”, i de l’Estudi de Biodiversitat.

Per la seva situació estratègica, entre el Parc dels Tres Turons i el recinte enjardinat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, aquest espai constitueix una peça clau en la definició del Corredor Ciutadella-Collserola, un dels principals eixos de connectivitat ecològica recollits en el “Pla estratègic d’espais lliures de Barcelona. Els corredors verds urbans” (Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2006) i en el “Pla del Verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020” (Ajuntament de Barcelona, 2012).

Les actuacions que es proposen per potenciar i millorar la biodiversitat són les següents:

  • Es proposa recrear i/o millorar fins a 14 ambients amb diferents graus de naturalització, amb l’objectiu de diversificar els poblaments de flora i de fauna: el bosc mediterrani (boscos mixtes d’alzines i pins), els mosaics de garrigues i brolles, la màquia litoral, els prats i herbassars secs, les bosquines de ribera, l’aiguamoll, les basses naturalitzades, les jonqueres i prats humits, les bardisses, les zones enjardinades, el jardí d’aromàtiques, la devesa i els horts.

Basses del Viver Tres Pins

  • Es projecten 3 basses dissenyades amb criteris de naturalització (2 basses de reg existents prop del Mas, i un petit aiguamoll a la part baixa de la finca), amb l’objectiu de potenciar la flora i la fauna dels ambients aquàtics. Aquests sistemes s’alimentaran amb aigües freàtiques procedents d’un pou existent, tot i que la bassa inferior també podrà recollir aigües d’escorrentiu de pluja i de reg. Per tal de reduir el risc de proliferació de mosquits es preveu un sistema de recirculació continuada de l’aigua. En aquests ambients es crearan les condicions adequades per a què hi puguin viure diferents espècies d’invertebrats (libèl·lules i espiadimonis, cargols aquàtics, cladòcers, larves d’efímeres, etc.), i d’amfibis – com el tòtil (Alytes obstetricans), la granota verda (Pelophylax perezi), i la reineta (Hyla meridionalis) – els quals, al seu torn, puguin atraure diverses espècies d’aus – com ara el mosquiter comú (Phylloscopus collybita), l’oreneta vulgar (Hirundo rústica), el bernat pescaire (Ardea cinerea) –  així com a diverses espècies de ratpenats.

Lledoners (Celtis australis)

  • Es mantindrà i millorarà l’important patrimoni arbori i arbustiu existent a l’entorn de l’edifici del Mas Ravetllat, format per més de 683 unitats arbòries – entre les que es troben exemplars de mida singular-, corresponents a 40 espècies diferents. En aquests espais es proposen mesures de diversificació de la vegetació, incorporant un ampli ventall d’espècies arbustives, tant autòctones com ornamentals.
  • En els nous espais naturalitzats, s’eliminaran les espècies exòtiques considerades invasores com ara l’ailant (Ailanthus altíssima), la Iuca (Yucca), l’ala d’àngel (Acanthus mollis), els àloes (Aloe spp.), etc.
  • Es preveu instal·lar entre 5 i 10 caixes niu per a ocells, de diferents mides i forats d’obertura a la caixa, per promoure la nidificació d’ocells insectívors – com ara les mallerengues (Parus spp.), el pit-roig (Erithacus rubecula), la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) i el mosquiter comú (Phylloscopus collybita– i d’ocells granívors – com el pinsà comú (Fringilla coelebs), el gafarró (Serinus serinus), la cadernera (Carduelis carduelis), o el pardal comú (Passer domesticus)-.
  • S’instal·larà una torre-niu per a ratpenats, amb l’objectiu d’afavorir la presència de diferents espècies que es poden trobar habitualment a la ciutat: la pipistrel·la (Pipistrellus pipistrellus), el ratpenat de vores clares (Pipistrellus kuhlii), la pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus), el ratpenat dels graners (Eptesius serotinus) i el ratpenat cua-llarg (Tadarida teniotis). Els ratpenats actuen com a depredadors d’insectes voladors, i molt especialment de les poblacions de mosquits.

Hotel per a insectes. Foto: Projecte Brot

  • En un punt intermedi entre l’aiguamoll, el jardí d’aromàtiques i els horts s’instal·larà un hotel per a insectes, una estructura pensada per a què hi facin el niu diferents espècies d’insectes – abelles no socials, vespes, etc. – que afavoreixen la pol·linització i ajuden a controlar de manera natural algunes plagues, com ara els pugons i les erugues.

Les diverses actuacions i elements pensats per promoure la biodiversitat s’integraran en un recorregut educatiu didàctic, obert a grups i visites concertades.

En conjunt, el 66% de la superfície de l’àmbit (uns 24.600 m2) correspondrà a ambients naturals o enjardinats (incloent-hi els espais d’horta), i el 80,5% de la superfície dels sòls mantindran un alt nivell de permeabilitat.

 

Altres actuacions que es proposen per millorar a sostenibilitat global de la proposta són les següents:

→ En els àmbits en què es preveu el desenvolupament d’ambients naturalitzats (camins propers a l’aiguamoll, a la torre dels ratpenats i al turó) es proposa un enllumenat amb LEDS de llum ambre, per tal de minimitzar les afeccions a la fauna. En la resta de l’espai es preveu l’ús de llumeneres de tipus LEDS de llum blanca, i sistemes de regulació del flux lluminós a la nit.

→ Es preveu l’ús d’aigües del freàtic per a l’alimentació del sistema de basses i aiguamoll, i previsió de sistemes automàtics de reg, amb sensors d’humitat.

→ S’ha considerat l’aplicació de tècniques de drenatge urbà sostenible per a la gestió de les escorrenties d’aigües pluvials: es projecta una xarxa de cunetes o rases drenants, paral·lela als camins del parc, que confluiran a la zona de l’aiguamoll i els horts urbans, situats a la cota més baixa de la finca.

El Projecte s’ha presentat a BIMSA el mes de novembre de 2017.

 

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *